Aktivity

Správa zo školenia - 14.2. - 15.2. 2013

V dňoch  14.02.2013 a 15.02.2013 sa konalo školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu “Brána poznania otvorená“ , Kód projektu: 26110130425 Číslo zmluvy:  070/2012/1.1/0PV, položka v rozpočte 3.5.3 –Používanie interaktívnych tabúľ 1.  Školenie prebiehalo od 13:30 hod. do 20:00 hod.  s dvoma 15 minútovými prestávkami  v obidvoch dňoch v priestoroch našej základnej školy.
Počet frekventantov:  20
Počet školiteľov:   1   Ing. Martin Engelman

Program: 
- Školenie prebiehalo formou výkladu, ukážok práce s interaktívnou tabuľou a takisto formou precvičovania, kde  si pedagógovia vyskúšali  prácu s úlohami  na interaktívnej tabuli, pracovali s textom .

Prvý deň školenia sa oboznámili s hlavnými funkciami softvéru Flow!Works: inštalácia, spustenie, základné rozhranie, 4 využívané režimy softvéru,  základné funkcie práce s objektmi vo Flow!Workse – výber objektu, pohybovanie objektom, zväčšovanie a zmenšovanie objektu, zoskupovanie objektov, uzamykanie objektov, kopírovanie objektov, otáčanie objektov, vymazovanie objektov.

Druhý deň sa frekventanti oboznámili s nástrojmi práce v jednotlivých predmetoch:
matematika – príklady písania, použitia matematických vzorcov, rôznych funkcií, práca s pravítkom na tabuli, kružidlo, uhlomer,
fyzika – lineárny pohyb, fyzikálne skupenstvá, elektrický prúd, schémy, elektromagnetizmus, optika,
chémia – chemické značky a ďalšie funkcie,
anglický jazyk,
všeobecný panel s nástrojmi – kalkulačka, clona, klávesnica na obrazovke, lupa, nahrávanie obrazovky atď.

Každý účastník školenia dostal k dispozícii na ďalšie používanie  písomné materiály – príručku s popisom a postupom práce na interaktívnej tabuli .


Zapísala                                                                                                          Mgr. Valéria Kocúrová

<< Návrat na predchádzajúcu stránku