O projekte ESF

„Brána poznania otvorená.“

Pod týmto názvom Základná škola na Ulici T. J. Moussona  v Michalovciach od mája 2012 realizuje projekt v rámci ESF – OP Vzdelávanie – opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 175 539,33 €. Cieľom projektu je dosiahnuť prestavbu vzdelávania s využitím inovovaných foriem a metód výučby pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.
Projekt je realizovaný súbežne v dvoch rovinách. Prvá je zameraná na vzdelávacie aktivity pedagógov - zvýšenie ich kompetencií  pre potreby zavádzania inovácií do vyučovacieho procesu. Pedagogickí  zamestnanci budú vzdelávaní skúsenými lektormi a odborníkmi z praxe.

Prínos :

  • využívanie moderných vyučovacích metód
  • zmena vzťahov učiteľ – žiak

Druhá časť projektu je zameraná na tvorbu učebných materiálov -  pracovných listov, cudzojazyčného slovníka, interaktívnych cvičení, zbierky gradovaných úloh z matematiky atď. pre potreby zavádzania inovatívnych metód do výučby niektorých predmetov s využitím informačných technológií. Všetky vytvorené materiály v rámci projektu poslúžia pre potreby žiakov v ďalšom období. V rámci projektu bude nakúpené aj zariadenie a vybavenie školy.

Škola získa:

  • množstvo nových učebných pomôcok – interaktívne učebnice a perá
  • modernú didaktickú techniku – interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky
  • odbornú literatúru -  knihy, encyklopédie

O projekte sa dozviete aj na stránke: www.profesionalnyregister.sk -> Školy -> Hľadať -> okres Michalovce -> str.2

pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na stiahnutie)

Plagát projektu